-Ιδιαιτερότητες δικτυακών τόπων -Πρακτικοί κανόνες διαδικτυακών τόπων -Εργαλεία & μέθοδοι σχεδιασμού διαδικτυακών τόπων

Αφού μελετήθηκαν τα μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων και τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων και των εργαλείων της ανάλυσης απαιτήσεων (μπορείτε να διαβάσετε γι’ αυτά εδώ), παρακάτω θα εξεταστεί ο σχεδιασμός της διεπιφάνειας και συγκεκριμένα της ανάπτυξης πρωτότυπων που θεωρείται το επόμενο στάδιο.

Σχεδιασμός πρωτοτύπων

Για την ανάπτυξη πρωτότυπων πρέπει αρχικά να γίνει ο…

Η διαδικασία της έρευνας, καταγραφής και ανάλυσης απαιτήσεων συναντάται σε όλα τα μοντέλα ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού. Αυτή η διαδικασία μας οδηγεί σε μια πιο σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών των χρηστών (user requirements) ενώ ταυτόχρονα μας βοηθάει να σχεδιάσουμε ένα πιο αποτελεσματικό και εύχρηστο προϊόν. Ιδιαίτερη έμφαση…

Λόγοι μελέτης αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (Α.Α.Υ) και Μοντέλα εργασίας ανθρωποκεντρικής σχεδίασης

Ο τομέας της Α.Α.Υ.(Aλληλεπίδρασης Aνθρώπου-Yπολογιστή) σχετίζεται με πολυάριθμες πτυχές του σύγχρονου τρόπου ζωής και για αυτό η μελέτη της κρίνεται αναγκαία. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να έχει μία κοινωνική διάσταση αφού οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας του ανθρώπου (δουλειά, διασκέδαση, ελεύθερος χρόνος, χόμπι κ.τλ). Σε αντίθεση λοιπόν…

Εισαγωγή στην Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή

Στην σημερινή εποχή όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά υπολογιστές ή κατέχουν κάποιου είδους υπολογιστικά συστήματα, (π.χ. έξυπνες συσκευές). Σημαντικό χαρακτηριστικό κάθε τέτοιου συστήματος είναι η διεπαφή (interface). Πρόκειται δηλαδή για όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα διάδρασης στο χρήστη, δηλαδή να έρχεται σε επαφή και να…

What is burnout? Is it just a trend, a buzzword, or the reality for many software engineers? Find out some excellent ways to prevent it and move on.

What is burn out?

Burnout is the result of many different elements. It doesn’t have to do with just software engineers but any professional who puts so much energy into an activity that eventually it eats him up.

Burn-out is defined in ICD-11 as follows:

Burnout is a syndrome conceptualized as resulting from chronic…

More than 66 free or paid tools to leverage in your next.

This is the last article of this series.

In this UX series, I write about trusty UX tools I have used, or I’ve heard good things about or you folks have suggested.

In my previous articles, I focused on the categories: automated UX analysis, analytics, accessibility, diagramming, card sorting, data…

More than 60 free or paid tools to leverage in your next.

In my previous articles, I focused on the categories: automated UX analysis, analytics, accessibility, diagramming, card sorting, data visualization, evaluating design, interaction and Interface design, intercept surveys, live chat with users, mobile testing, mockups, mouse/eye tracking, etc.

In this article, I will focus on: Online whiteboards, Participant recruiting, scheduling &…

Eleftheria Batsou

Hi, I’m a community manager and an app developer/UX researcher by passion. I love learning, teaching and sharing. My passions are tech, UX, arts & working out.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store