Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή: Ο χρήστης, οι εργασίες του και το περιβάλλον χρήσης

Βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων και των εργαλείων για ανάλυση απαιτήσεων

Αναφορές

  • Αβούρης, Ν., Κατσάνος, Χρ., Τσέλιος, Ν., Μουστάκας, Κ. (2015). Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή. Αθήνα: ΣΕΑΒ
  • Ακουμιανάκης, Δρ. Δ. (2010). Διεπαφή Χρήστη-Υπολογιστή Μια σύγχρονη προσέγγιση. Αθήνα: Κλειδάριθμος
  • Κουτσαμπάσης, Π. (2011). Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Αρχές Μέθοδοι και Παραδείγματα. Αθήνα: Κλειδάριθμος

Σημείωση:

--

--

--

Hi, I’m a community manager and an app developer/UX researcher by passion. I love learning, teaching and sharing. My passions are tech, UX, arts & working out.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Eleftheria Batsou

Eleftheria Batsou

Hi, I’m a community manager and an app developer/UX researcher by passion. I love learning, teaching and sharing. My passions are tech, UX, arts & working out.

More from Medium

Qobuz wishlist feature design: a journey through UXUI

Showcase Cinema De Lux: Redesign of the desktop webpage booking process.

Pathfinder — Visualizing the Course Selection Experience for University Students

Dark Patterns: What influence do they have on products?